Překlady a tlumočení angličtina - němčina - čeština

Soudní tlumočník

Jsem soudním tlumočníkem pro jazyk anglický a jazyk německý a provádím úřední překlady z češtiny do angličtiny a němčiny (a naopak). Poskytuji soudní tlumočení u soudů, státních orgánů, notářů a na matričních úřadech při příležitosti svateb či jiných úředně dokladovaných událostí. Tlumočím také zkoušky v autoškole pro cizince, kteří potřebují český řidičský průkaz.

Soudní překlady (cena od 400 Kč za stránku)

Provádím soudní překlady (= úřední/ověřené překlady s kulatým razítkem) prakticky všech typů úředních dokumentů (pro podrobnosti viz záložka Překlady).

Soudní překlad musí být doslovný a obsahovat veškeré informace uvedené na dané listině, přeložena musí být tedy hlavička listiny i všechna razítka. Soudní překlad musí být opatřen tlumočnickou doložkou s podpisem a razítkem soudního tlumočníka. Jedná se o kulaté razítko s malým státním znakem a průměrem 36 mm.

Kulaté razítko soudního tlumočníka

Nakonec se soudní překlad trikolórou sváže s překládanou listinou a zapečetí, takže spolu tvoří neoddělitelný celek. Všechny soudní překlady a tlumočnické úkony se registrují pod pořadovým číslem do tlumočnického deníku.

Soudní tlumočení (cena od 2000 Kč za půlden)

Nejčastěji tlumočím u soudních jednání, na matričních úřadech, při jednání u notáře, na valných hromadách, a na cizinecké policii (pro podrobnosti viz záložka Tlumočení).

Jsem veden v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR. Soudním tlumočníkem jsem byl jmenován Krajským soudem v Brně v roce 1998.

Jmenovací dekret

Jmenovací dekret soudního tlumočníka Krajský soud Brno

Jako soudní tlumočník mám povinnost zachovávat mlčenlivost a konat nestranně.

Činnost soudních tlumočníků upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Slib tlumočníka zní: "Slibuji, že při své tlumočnické činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že tlumočnickou činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu tlumočnické činnosti dozvěděl."

Poskytuji služby jako soudní tlumočník ve městech: Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Otrokovice, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Vyškov, Brno, Přerov, Prostějov, Olomouc, Praha.